جشنواره شکوفا

شکوفاشکوفا(شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات):مخفف مناسبی از دامنه گسترده ای است که از ایده بنیادی شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات الهام گرفته شده است. مفهومی که در پی شکوفایی ارزش های نهفته در کانون اجتماعی و فرهنگ محله و ارزش های نهفته در ذات محورهای همسایگی است. مدیریت شهری تهران،از منظر نگاه اهداف و برنامه های مورد تاکید در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی،فرآیند ویژه ای را تعریف نموده است.فرآیندی که افزایش کانون های اجتماعی و فرهنگی به منظور تقویت سرمایه های اجتماعی و پرورش ظرفیت های فرهنگی محلات افق نگاه آن است. در فراز این افق ما شاهد تشکیل کانون هایی به این شرح هستیم:

    کانون بازیهای رایانه ای

    کانون رسانه دیجیتال

    کانون برنامه نویسی موبایل

    کانون طراحان گرافیکی

    کانون روباتیک

    کانون توسعه مهارت های رایانه ای

    کانون وبلاگ نویسی

جشنواره ها

خانه های سرای محله

کارگروه های تخصصی

همایش ها